اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391

اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391

دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391، در قالب xls ، شامل درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای جاری، درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383، هزینه ناخالص ملی به قیمتهای جاری، هزینه ناخالص ملی به قیمتهای ثابت سال 1383، رشد درآمد و تولید ناخالص

دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391

دانلود  اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391  داده داده درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی  داده درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی  داده هزینه ناخالص ملی داده رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی  داده رشد درآمد و تولید ناخالص ملی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 577 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391، در قالب xls، شامل داده های مربوط به:

 

درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای جاری

درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای جاری

هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای ثابت سال 1383

رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای جاری

رشد درآمد و تولید ناخالص ملی بر حسب فعالیتهای اقتصادی – به قیمتهای ثابت سال 1383

رشد هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای جاری

رشد هزینه ناخالص ملی – به قیمتهای ثابت سال 1383

سهم فعالیتهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری

سهم اقلام هزینه  در هزینه ناخالص داخلی  به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزی به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده معدن به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده زیر بخش حمل و نقل زمینی به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالی و پولی به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه ای و تخصصی به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومی به قیمتهای جاری

ارزش افزوده خدمات عمومی به تفكیك وظایف به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به قیمتهای جاری

ارزش ستانده فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای جاری

ارزش داده فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای جاری

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزی به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده معدن به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده زیر بخش حمل و نقل زمینی به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالی و پولی به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه ای و تخصصی به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومی به قیمتهای ثابت سال1383

رزش افزوده خدمات عمومی به تفكیك وظایف به قیمتهای ثابت سال 1383

ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به قیمتهای ثابت سال 1383

درآمد ملی و درآمد سرانه به قیمتهای جاری و ثابت سال 1383

شاخص ضمنی اجزای درآمد (تولید) ملی

هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق روستایی كشور بر حسب گروه های مختلف هزینه به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری كشور بر حسب گروههای مختلف هزینه به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای كشور بر حسب گروههای مختلف هزینه به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق روستایی بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی برحسب دستگاهها به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی بر حسب وظایف به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی به تفكیك بر حسب دستگاهها به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار از محل تولیدات داخلی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قیمتهای جاری

شكیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصی بر حسب مناطق شهری و روستایی به قیمتهای جاری

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بر حسب فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای جاری

صادرات و واردات كالاها و خدمات به قیمتهای جاری

خالص درآمد عوامل تولید از خارج به قیمتهای جاری

پس اندار ملی به قیمتهای جاری

عرضه و تقاضای كل به قیمتهای جاری

حساب تولید به قیمتهای جاری

حساب مصرف به قیمتهای جاری

حساب سرمایه به قیمتهای جاری

حساب دنیای خارج به قیمتهای جاری

هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق روستایی كشور بر حسب گروه های مختلف هزینه به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری كشور بر حسب گروههای مختلف هزینه به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای كشور بر حسب گروههای مختلف هزینه به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق شهری بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای مناطق روستایی بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی خانوارهای كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی برحسب دستگاهها به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی بر حسب وظایف به قیمتهای ثابت سال 1383

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی به تفكیك بر حسب دستگاهها به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بر حسب بخشهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار از محل تولیدات داخلی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصی بر حسب مناطق شهری و روستایی به قیمتهای ثابت سال 1383

تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بر حسب فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای ثابت سال 1383

صادرات و واردات كالاها و خدمات به قیمتهای ثابت سال 1383

نتیجه رابطه مبادله بازرگانی

خالص درآمد عوامل تولید از خارج به قیمتهای ثابت سال 1383

پس اندار ملی به قیمتهای ثابت 1383

شاخص ضمنی اجزاء هزینه ناخالص داخلی

 

توضیحات:

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سالهای 1338 تا 1391 است که  بصورت سریهای زمانی جداگانه به قیمتهای جاری و به قیمتهای ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد. جداول حسابهای ملی سالانه شامل جداول تولید ملی و هزینه ملی است. جداول تولید ملی، ارقام تولید و درآمد ملی و اجزاء آن را بر حسب فعالیتهای اقتصادی در بر می‌گیرد. این جداول ارزش ستانده، هزینه واسطه و ارزش‌افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی را به قیمتهای جاری و ثابت شامل می‌شود. فعالیتهای اقتصادی قابل دسترس در وب سایت عبارتند از: کشاورزی، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، واحدهای مسکونی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی شخصی و خانگی. جداول هزینه ملی شامل اقلام عمده هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغییر در موجودی انبار می‌گردد. علاوه بر این، هر یک از اجزاء تشکیل دهنده هزینه ناخالص ملی، خود بر حسب عوامل دیگری تفکیک شده‌اند. به عنوان نمونه، هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی بر حسب گروه‌های مختلف هزینه، نوع کالاها و خدمات مصرفی و یا خانوارهای مناطق روستایی و شهری بطور جداگانه ارائه شده‌اند. بخش دیگری از حسابهای ملی سالانه، اختصاص به جداول عرضه و تقاضای کل، حساب تولید، حساب مصرف، پس انداز ملی و حساب دنیای خارج، دارد.

دانلود اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391